Általános Szerződési Feltételek
NETSzámlázó
Általános Szerződési Feltételek
2014. november  25. 

Bevezető
A TGweb és Reklámügynökség Kft. (továbbiakban: Fejlesztő) alábbiakban közölt Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF) a Fejlesztő által a http://netszamlazo.hu/ honlapon a megrendelés menüpontban az internetes megrendelést követően megküldött, illetve személyes megrendelés esetén a felek adatait és a szolgáltatás típusát, díját tartalmazó blankettával együttesen határozzák meg Felhasználási szerződést kötő felek (továbbiakban: Szerződő Felek) jogait és kötelezettségeit, a nyújtott szolgáltatások igénybevételére és teljesítésére vonatkozó feltételeket. Az itt közölt ÁSZF a megrendeléssel és a szerződéssel együtt értelmezhető és alkalmazandó, amennyiben ezek között eltérés van, úgy a szerződésben foglaltak az irányadók.

Fogalommeghatározások:

Szoftver: a Fejlesztő által elérhetővé tett NetSzámlázó szoftver.

Szerződés : a Fejlesztő, másrészről a Megrendelő között a Szoftver térítés ellenében történő felhasználására irányuló megállapodás, amely a jelen Felhasználási Feltételekből, valamint a Felhasználási Feltételek szerint kitöltött megrendelőlapból, továbbá a Felek esetleges további, elektronikusan vagy írásban létrejött megállapodásából áll.

Az ÁSZF-et a Fejlesztő honlapján ingyenesen elérhetővé teszi..

A FEJLESZTŐ NEVE, CÍME, ELÉRHETŐSÉGEI:
TGweb és Reklámügynökség Kft.
4030 Debrecen, Szepesi u. 51.

A Fejlesztő Ügyfélszolgálatának elérhetősége
Ügyfélszolgálati telefon: +36-30-5622-760 (hívható hétfőtől péntekig 09:00-17:00-ig)
Általános kérdések, online segítségnyújtás: info@netszamlazo.hu

1. A szolgáltatás tárgya, a szerződés tartalma

A Fejlesztő a Szerződésben meghatározott feltételekkel nem kizárólagos, területileg korlátlan, nem átruházható határozott időre szóló felhasználási jogot biztosít a Szoftver használatára a Megrendelő számára.

A Fejlesztő szolgáltatása kiterjed a szerverein a Megrendelő részére a Szoftverhez kapcsolódóan 5.000 bájt méretű tárhely biztosítására annak érdekében, hogy a Megrendelő számla-sablonjait, partnerei adataiból álló adatbázisát eltárolja.

A Fejlesztő a felhasználási engedélyt a regisztrált személyek részére azonosító és jelszó megadásával a „demo” verzió ideje alatt, illetve azt követően a Megrendelők részére a megrendelés visszaigazolásakor adja meg, azzal, hogy amennyiben a díjbekérő alapján mégsem történik teljesítés, úgy jogosult azt azonnali hatállyal felfüggeszteni, illetve visszavonni.

Megrendelő a számára kibocsátott azonosítók és jelszavak segítségével egy interneten elérhető számlázó program, a NetSzámlázó felhasználására szerez jogosultságot.

A felhasználási engedély a Szoftver rendeltetésszerű használatához szükséges terjedelemre korlátozott az engedély nem terjed ki különösen a Szoftver terjesztésére, átdolgozására és műpéldányainak anyagi hordozón való többszörözésére.

A Szerződésben foglaltakon túl a Szoftverre és a honlapra vonatkozó minden egyéb felhasználási, hasznosítási, illetve tulajdonjogot Fejlesztő fenntart. A Szerződésben biztosított jogok semmiképpen nem értelmezhetők úgy, hogy Megrendelő vagy Felhasználó a kifejezetten meghatározottakon túl jogot szerezne a Szoftverre.

Amennyiben a Megrendelő a Szoftvert jogosulatlanul vagy a Szerződés feltételeitől eltérő módon használja, a Fejlesztő az ebből származó kárának megtérítését követelheti.

2. A Fejlesztő jogai és kötelezettségei

2.1.Fejlesztő kötelezettsége, hogy a Szoftver elérhetőségét – éves átlagban 99%-os rendelkezésre állás mellett- a megrendelő részére az 1. pontban illetve jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően biztosítsa. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások. A Fejlesztő jogosult a Szoftvert fejleszteni és engedély nélkül frissíteni.

2.2.A Fejlesztő kötelezettsége, hogy a szolgáltatással kapcsolatos ügyfélszolgálati tanácsadást legjobb tudása szerint, ingyenesen, minden Megrendelőjének biztosítsa.

2.3. Fejlesztő a megrendelő adatait - a 6. pontban foglaltak szerint - kizárólag a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak, előírásoknak megfelelően kezelheti.

2.4.A Fejlesztő köteles minden tőle elvárható, ésszerű erőfeszítést megtenni a szolgáltatás hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében, de nem felel azon veszteségekért, vagy bármiféle közvetett vagy közvetlen kárért, amelyeket a szolgáltatás meghibásodása vagy egyéb elégtelensége, vagy megrendelő magatartása okozott.

2.5. Fejlesztő köteles a meglévő és kiépített szerver hálózatát folyamatosan karbantartani, hogy a megrendelőnek a lehető leghatékonyabb rendelkezésre állást tudja biztosítani.

2.6. Amennyiben a megrendelő tevékenysége szolgáltató többi ügyfelének rendeltetésszerű tevékenységét akadályozza, vagy veszélyezteti a Fejlesztő – egyéb szerződésből fakadó joga fenntartása mellett - jogosult a megrendelő felé nyújtott szolgáltatás külön felhívás nélküli korlátozására. A korlátozás tényéről azzal egyidejűleg a megrendelőt e-mailben vagy telefonon értesíteni köteles.

2.7. Amennyiben a Szoftver, vagy annak bármely eleme, a szolgáltatónak  felróható okból elérhetetlenné vagy működésképtelenné válik - és ez meghaladja a szerződésben fogalt limitet-  minden megkezdett naptári nap után a Fejlesztő a felhasználási időn túl 2 napon át biztosítja díjmentesen a megrendelő számára a szolgáltatást. 

2.8.A Fejlesztő jogosult az érvényes árlistában megadott díjra.  

A felhasználási szolgáltatás megrendelésekor a Fejlesztő ú.n. „díjbekérőt” küld a megrendelő részére, amely alapján a megrendelő megfizeti a felhasználási díjat. Amennyiben a megrendelő a demó verziót nem használta, úgy a Fejlesztő a díjbekérő megküldésével egyidejűleg adja meg a felhasználási engedélyt a Megrendelő részére. Demó verzió alkalmazása esetén ennek ideje a felhasználási engedély időtartamába nem tartozik bele. A számlát a Fejlesztő díjbekérő alapján teljesített fizetést követően állítja ki. 

A megrendelő a díjbekérő kézhezvételét követő 8 napon belül teljesíteni köteles fizetési kötelezettségét, ellenkező esetben a Fejlesztő felfüggeszti a felhasználási engedélyt. A Fejlesztő felelőssége kizárt az ebből eredő károkért és következményekért. 
Amennyiben a díjbekérő kézhezvételétől számított 60 napon belül a Megrendelő ismételten jelzi a felhasználási engedélyre vonatkozó igényét, úgy köteles a díjbekérőben közölt összegen felül, egyszeri 3000,-Ft+Áfa összegű reaktiválási díjat megfizetni.

2.10. Késedelmes fizetés esetén a Fejlesztő naponta a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres mértékével megegyező mértékű késedelmi kamatot számít fel. A megrendelő késedelmes teljesítése - ha annak rendeltetése nincs meghatározva- először a költségekre majd a kamatra, végül a tőketartozásra kerül elszámolásra.
2.11.A Fejlesztő a tőle elvárható gondossággal óvja a megrendelő által a Fejlesztő szerverein elhelyezett adatokat, azonban azok tartalmáért, továbbá az adatok elvesztéséből származó következményi károkért nem vállal felelősséget. 
2.12.A Fejlesztő jogosult a megrendelő adatait saját nyilvántartásában szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek a megrendelő írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez ez alól a hatályos jogszabályokban foglalt adatszolgáltatási kötelezettség.
2.13   Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy Szoftver 100%-os hibamentessége nem garantált; Fejlesztő a Szoftvert adott állapotában („as is”), a hibamentesség garantálása nélkül biztosítja. A hibamentesség különösen arra tekintettel nem garantálható, hogy a Szoftver használatával elkészülő számlákra vonatkozó jogszabályok gyakran változnak. Megrendelő hibajelzése esetén Fejlesztő haladéktalanul megkezdi a hiba kijavítását és lehetőleg a következő frissítésig kijavítja a hibát.
2.14   A Fejlesztő kizárja a felelősségét minden olyan kárért, amely a Szoftver nem szakszerű vagy nem jogszerű felhasználásából ered.
2.15.  A Fejlesztő sem közvetlenül, sem közvetve nem felelős a Szoftver használatából eredő károkért, beleértve az üzleti haszon elvesztését, az üzleti kapcsolat megszakadását, adatvesztést és hasonlókat, még akkor sem, ha a Fejlesztőt értesítették az ilyen kár lehetőségéről.
2.16.  A fenti felelősségkorlátozások nem érintik Fejlesztő Ptk. 314. § (1) bekezdése szerinti felelősségét a szándékosan, súlyos gondatlansággal vagy bűncselekménnyel okozott kárért, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért. Felek elfogadják, hogy a Megrendelő által fizetendő díjazás a jelen Szerződés szerinti felelősségkorlátozásokra tekintettel került megállapításra.
3. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

3.1. Megrendelő jogosult a Szoftvert rendeltetésének megfelelően –az itt megjelölt megkötések figyelembevételével- szabadon használni, az ahhoz szükséges technikai segítséget igénybe venni. Megrendelő jogosult továbbá adatainak felhasználásáról felvilágosítást kérni, amely tájékoztatást Fejlesztő köteles 8 munkanapon belül megadni.

3.2.Megrendelő köteles a megrendelt szolgáltatásoknak megfelelő díjat esedékességkor megfizetni, a Fejlesztő bankszámlaszámára történő átutalással, postai csekken vagy a szolgáltató irodájában, készpénzes teljesítés útján.
3.3.Megrendelő vállalja, hogy a szolgáltatást rendeltetésszerűen, a hatályos magyar és nemzetközi jogszabályoknak megfelelő módon használja. 
A felek rögzítik, hogy a Fejlesztő kizárólag a Szoftver felhasználását biztosítja, a szolgáltatás használatához szükséges adatok bevitele, szerkesztése a Megrendelő hatáskörébe tartozik, a Fejlesztő nem felel a Megrendelő által kiállított számlák tartalmáért, hibáiért.
3.8.Megrendelő a szolgáltatás rendeltetésszerű használatáért fokozott felelőséggel tartozik. A megrendelő azonosítójának, jelszavának megadása, ezáltal a használati jog harmadik személy részére való átengedése esetén Megrendelő ezen harmadik személy magatartásáért, mint sajátjáért felel.
3.9. Megrendelő köteles az adataiban beállt változást, 8 munkanapon belül a Fejlesztővel írásban közölni, az ennek elmulasztásából eredő károkért teljes körű felelősség terheli.
3.8. Megrendelő köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat, jelszavait titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért felel, amennyiben elmulasztotta az ezek titokban tartása érdekében szükséges biztonsági intézkedéseket megtenni. 
4. Szerződés módosítása
4.1. Előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható. 
4.2. A Fejlesztő jogosult a felhasználási engedély tartalmát és díját a szerződés határozott időtartama lejártakor módosítani. Erről a honlapján közzétett hírben, valamint a megrendelő részére küldött e-mail üzenetben a Megrendelőt előzetesen tájékoztatni köteles. 
Ezt követően az újabb –az előzővel megegyező időtartamra- automatikusan meghosszabbított felhasználási szerződés alapján kiszámlázott díj megfizetésével a módosítás(ok) ráutaló magatartással a Megrendelő által is elfogadottnak tekintendő(k).
4.3. Szerződő felek a közöttük egyedi feltételekkel létrejött szerződést kizárólag az abban foglaltak szerint, kölcsönös akarattal módosíthatják. A módosítás elfogadásáról egymás részére küldött e-mail üzenettel is értesíthetik egymást joghatályosan. Szóbeli módosítás esetén a díjra vonatkozó változások érvényesek, amennyiben a Fejlesztő első eltérő díjszabású számláját megrendelő teljesíti (ráutaló magatartás). 


5. A szerződés hatálya

5.1.Jelen szerződés alapján a felhasználási engedély a megrendelésben foglalt években meghatározott határozott időtartamra jön létre.

5.2.A felhasználási szerződés a „megrendelőlap” a Megrendelő általi kitöltését követően a részére megküldött szerződés aláírását, és Fejlesztő részére történő megküldését követően jön létre. Nem magánszemély megrendelése esetén a szerződés lap mellé csatolni kell a Cégbírósági végzés és az Aláírási címpéldány másolatát is.
Az aláírt és lebélyegzett megrendelő lapot e-mailben az info@netszamlazo.hu címre, vagy postai úton a 4030 Debrecen, Szepesi u. 51. címre lehet joghatályosan elküldeni. A felhasználási engedélyt (azonosító és jelszó) szerződések beérkezésétől számított 24 órán belül adja meg a Fejlesztő, egyúttal megküldi a díjbekérőt. A díjbekérő alapján befizetett összegről, a Fejlesztő kiállítja a számlát és megrendelő részére postázza, vagy más módon kézbesíti..

5.3. Amennyiben a Megrendelő a Fejlesztő részére a szerződés lejártát megelőző legkésőbb 30 nappal kézbesített (átvett/beérkezett) levelével írásban nem mondja fel a felhasználási szerződést, ill. ha a felmondást nem szabályszerűen közölte, a felhasználási szerződés annak lejártát követő nappal az eredeti szerződéssel azonos határozott időre automatikusan meghosszabbodik.

5.4. A Megrendelő kifejezetten elfogadja azon rendelkezést, hogy a szerződés 5.3. pont szerinti meghosszabbítása során a Szerződő Felek a következő évre a Fejlesztő honlapján közzétett aktuális feltételek (tartalom, díjszabás) szerint kötelesek  szerződésből fakadó kötelezettségüket teljesíteni. 

5.5. A Fejlesztő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, amennyiben megrendelő fizetési kötelezettségének írásos felszólítás ellenére, az abban megjelölt – legalább 8 nap tartamú - póthatáridőig nem tesz eleget. A Fejlesztő jogosult a késedelem időtartama alatt korlátozni, illetve felfüggeszteni a szolgáltatását. 

5.6. A Fejlesztő a jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést, amennyiben Megrendelő magatartása a jelen ÁSZF-ben megjelölt tilalmakba ütközik, továbbá amennyiben a Megrendelő, vagy közreműködésével más személy a felhasználás engedélytől eltérő módon használja a Szoftvert, veszi igénybe Fejlesztő szolgáltatásait. 

5.7 A Fejlesztő azonnali hatályú felmondása nem érinti a megrendelt szolgáltatási időszakra vonatkozó teljes díjigényét.

5.8. Megrendelő a határozott idejű szerződés évközbeni felmondása esetén – kivéve az 5.5. pontban szabályozott, illetve a megrendelő azonnali hatályú felmondásának eseteit - a már teljesített éves díj visszakövetelésére nem jogosult, amennyiben pedig azt még nem teljesítette, az éves előfizetési díjat köteles a Fejlesztő részére megfizetni. A felmondás kizárólag írásban, postai levél útján érvényes. 

5.9. Az 5.5. pontban szabályozott esetben, valamint a megrendelő azonnali hatályú felmondása esetén a Fejlesztő az éves díj időarányos részére jogosult.

5.10. A szerződés felmondása egyik felet sem mentesíti, a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl.: fizetési) alól.

5.11. A Fejlesztő szerződés megszűnését követően a Megrendelő részére fenntartott, 1. pontban foglaltak szerinti adatbázisát 3 munkanapon belül törölni köteles, kivéve ha különösen a szerződés meghosszabbítása érdekében a Megrendelővel ezzel ellentétes megállapodást köt.

6. Adatkezelésre, adatmentésre, visszaállításra vonatkozó elvek, adatkezelési nyilatkozat

6.1. A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő által a Szoftver használata során generált adatbázis önállóan nem használható fel (még a Megrendelő által sem), annak célja kizárólag az, hogy az interneten elérhető számlázó program használata során a Megrendelő sablonokat használhasson. A tárhely fenntartása az 1. pontban foglaltak szerint a szerződés hatályához kapcsolódik.
6.2. A Fejlesztő szolgáltatása alapján törekszik valamennyi a Megrendelő által bevitt adat folyamatos rögzítésére, technikai hiba esetén azonban csak a maximum 72 órával korábbi állapot visszaállítására van lehetőség, mely a rögzített adatbázisokra vonatkozik. Az ezt megelőzően, illetve ezt követően a Megrendelő által feltöltött adatok helyreállításáért a Fejlesztő kizárja a felelősségét.

6.3. Amennyiben a megrendelő hibájából bekövetkezett adatvesztés alkalmával a Fejlesztő tudja biztosítani a helyreállítást, ezt térítési díj ellenében teszi, melynek lehetőségeit és díjszabását minden esetben egyedileg állapít meg az visszaállítási igény jelzése alkalmával.

6.4. A Megrendelő jelen általános felhasználási és szerződési feltételek dokumentumot a regisztrációjával, illetve megrendelőlap leadásával elfogadja, egyben hozzájárul az adatainak kezeléséhez.

6.5. Az adatok megadása,feltöltése, szerkesztése önkéntesen történik. Az adatok tárolását a jelen szerződésben foglaltak szerint a Fejlesztő végzi. 

6.6. Kezelt adatok köre megrendelés esetén: Név/cégnév, e-mail cím, telefonszám, bankszámla szám, adószám, posta és számlázási cím, kapcsolattartó személy neve.

6.7. A 6.6. pontokban megnevezett adatok kezelésének célja, a szolgáltatás és a Fejlesztő továbbá partnerei információinak, ajánlatainak biztosítása, eljuttatása a Megrendelő részére. Előfizetés esetén megadandó további adatokra számlakiállításhoz illetve a folyamatos kapcsolattartáshoz van szükség.

6.8. A Fejlesztő a megadott adatokat bizalmasan kezeli, nem adja ki harmadik fél számára, azonban kivételt képezhetnek az esetlegesen előforduló olyan jogi esetek, amikor a Fejlesztőnek kötelessége a hatóságoknak átadni a kért információkat megfelelő dokumentumok és igazolások birtokában. Minden esetben a Fejlesztő jogi képviselőjének ellenőrzését követően tesz eleget a hatóságok ezen kéréseknek. Ezzel kapcsolatos költségeket a felhasználóra, illetve az előfizetőre háríthatja!

6.9. A kezelt adatokat a Fejlesztő a fentiek szerinti, illetve mindaddig tárolja, amíg a Megrendelő nem kéri azok törlését. A Fejlesztő által küldött saját és partnerei ajánlatait tartalmazó információs levelekről a levél alján található leiratkozás gomb segítségével azonnal törölheti magát az adatbázisból, vagy kérheti adatai törlését a Fejlesztő ügyfélszolgálati elérhetőségei valamelyikén.

6.10. Jelen dokumentum elektronikus formában kerül elfogadásra/megkötésre, a Fejlesztő nem iktatja, postai úton nem küld nyomtatott példányt a Megrendelő részére.

6.11. A Fejlesztő az adatokat a törvényben előírtak szerint, legnagyobb körültekintéssel kezeli, minden ésszerű erőfeszítést megtesz azok biztonságban tartása érdekében.

6.12. A Megrendelő által kezelt adatok a szolgáltatás igénybevétele során a Fejlesztő szerverein rögzítésre kerülnek, melyek köre azonban nem behatárolható, tekintettel arra, hogy a Megrendelő szabadon határozhatja meg a rögzíteni kívánt adatok körét (név, e-mail cím, stb).

6.13. A Fejlesztő figyelemmel a 6.1. pontban foglaltakra is a 6/12. pontban megadott adatokat nem dolgozza fel, kizárólag tárolja és biztosítja azok feldolgozási lehetőségét a Megrendelő részére.

6.14. A Fejlesztő a Megrendelő által rögzített adatok biztonságáért kizárólag a saját szerverein történő tárolásáért tudja vállalni a felelősséget, a Megrendelő által rögzített adatoknak feldolgozásáért, a címzettek felé irányuló adatkezelési és tájékoztatási kötelezettségekért felelősséget nem vállal, ezek a Megrendelő kötelezettségei.

6.15. A Fejlesztő a Megrendelő által megadott adatokat semmilyen formában nem használja fel sem üzleti sem pedig egyéb célokra.

6.16. A Fejlesztőhöz a Megrendelő részéről beérkező adatmódosítási szándékkal, igénnyel kapcsolatosan felmerülő jelzésekre 1-5 munkanapon belül e-mailben reagál.

6.17. A Megrendelő a jelen dokumentum elfogadásával hozzájárul, hogy a regisztráció alkalmával megadott e-mail címre a Fejlesztő a Szoftver használatával kapcsolatos tájékoztatókat, továbbá egyéb saját és szolgáltatásaival kapcsolatos ismertetőket, ajánlatokat küldjön elektronikus formában, illetve esetenként megjelenítse a hozzá tartozó adminisztrációs felület oldalain.

7. Tulajdonjog, szellemitulajdon-védelem
7.1. A Szoftver, illetve a Szolgáltatás részét képező publikus és adminisztrációs felületet alkotó grafikai elemek, továbbá a hozzájuk tartozó forráskódok a Fejlesztő tulajdonát képezik, azok részleteinek másolása sem engedélyezett, szerzői jogvédelem alatt állnak.
7.2. A felhasználási engedély feltételeit a jelen ÁSZF rendelkezési rögzítik.
8. Egyéb rendelkezések

8.1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a hatályos magyar Polgári Törvénykönyv, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv., a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. Törvény, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) kormányrendelet szabályait, továbbá a hatályos magyar jogszabályokat rendelik ebben a sorrendben alkalmazni.

8.2.Szerződő Felek bármely, jelen szerződés létrejöttével, fennállásával, megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatosan keletkező vitájuk esetére vállalják, hogy azt elsődlegesen megkísérlik egymással peren kívüli úton rendezni, ennek eredménytelensége esetére pedig alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerinti  helyi vagy megyei Bíróság illetékességének.


A TGweb és Reklámügynökség Kft.-vel szerződő fél a megrendelő lap aláírásával jelen általános szerződési feltételeket magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Kelt: Debrecen, 2014. november 25. napján TGweb és Reklámügynökség Kft.


Általános Szerződési Feltételek letöltése .pdf formátumban!
 • Vevő adatok számla készítésnél
 • Fizetési mód választás számla készítésnél
 • Vevő adatok
 • Megyjegyzések
 • Számla
 • Beállítások
 • Statisztika
 • Számla összegzés
 • Költség számlák
 • Statisztikák diagramokkal megjelenítve
 • Vevő hozzáadása
 • Használati utasítás
 • Megyjegyzések üresen
 • Termékek
 • Vevő lista
 • Felhasználó lista